คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเยือน ประสานรัมย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายตะ จันทินมาธรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชอบ แก้วปลั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางติม เพลินพร้อม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจันศรี จุฬารัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางกัญญารัตน์ ไชยพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิจักษ์ขณา เตียงสวัสดิ์กุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ กันรัมย์
ตำแหน่ง : ครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0817256674
ชื่อ-นามสกุล : รก.นายมานะ คำผิว
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :