บุคลากร

นายเสนอ กันรัมย์
ครู คศ.3

นางเนาวรัตน์ กันรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางวันเพ็ญ เสริมสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายมานะ คำผิว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาวจันทร์สุดา เย็นมั่น
ครู คศ.1

นางสาวปวิชญาดา มีแยบ
ครูธุรการ

นางสาวศุภลักษณ์ เจนรัมย์
ครูพี่เลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นายมานะ ทะเลิงรัมย์
นักการภารโรง