ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ คำผิว
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเป้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :