ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร บุญปก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเป้า
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มีนาคม 2562