คณะผู้บริหาร

นายมานะ คำผิว
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน