ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานวิชาการ
Pre O-net คณิต 1
Pre O-net อิ้ง 1
Pre O-net ไทย 2
Pre O-net วิทย์ 1
ข้อสอบการอ่านเขียน ป.1-6 สอบ 23 ม.ค.60 18
แบบฝึกเสริมการอ่าน 18
แบบฝึกเสริมการอ่าน 17
เอกสารสำหรับครู 18
คู่มือการอ่านแบบแจกลูก RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.78 MB 22
แบบบันทึกวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 23
เครื่องมือการประเมินการอ่านเขียนภาษาไทย ป.1-ป.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 24