ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ข้อสอบประจำหน่วยการเรียนรู้
https://drive.google.com/open?id=0BzKfmHjZ3L_sMEdHb3JCaEtfd3c
ข้อสอบปลายภาค
https://drive.google.com/open?id=0BzKfmHjZ3L_sWUNWRkNjWk9SWFU