ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
แบบทดสอบการอ่าน
https://drive.google.com/open?id=0Bwo9KepIMft1dktHNVhlcjllWEU
แบบทดสอบการเขียน
https://drive.google.com/open?id=0Bwo9KepIMft1ZE1OMVdvaWdTUDA