ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบการอ่าน
https://drive.google.com/open?id=0Bwo9KepIMft1WWx5aVlhWHRQZk0
แบบทดสอบการเขียน
https://drive.google.com/open?id=0Bwo9KepIMft1MmdPaXBiRXR1RXM