ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องที่จัด

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาลปีที่ 1

6

4

10

1

 

อนุบาลปีที่ 2

4

6

10

1

 

รวม

10

10

20

2

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

2

5

7

1

 

ประถมศึกษาปีที่ 2

4

2

6

1

 

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

2

5

1

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

3

6

1

 

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

5

6

1

 

ประถมศึกษาปีที่ 6

5

3

8

1

 

รวม

18

20

38

6

 

รวมทั้งสิ้น

28

30

58

8