หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับ ชั้น

เวลาเรียน (คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม

ภาษา

ไทย

คณิต

ศาสตร์

วิทย์ฯ

สังคมฯ

ประ

วัติศาสตร์

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษา

ต่าง

ประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เพิ่ม

เติม

.1

.2

.3

ป.4

ป.5

ป.6

240

240

240

200

200

200

200

200

200

160

160

160

80

80

80

80

80

80

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

40

40

40

80

80

80

40

40

40

80

80

80

120

120

120

120

120

120

80

80

80

80

80

80

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040