พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ : MISSION

๑. จัดทำและพัฒนามาตรฐานของสถานศึกษา

๒. พัฒนาหลักสูตรและการสอนของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๕. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

๖. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

๗. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่น่าเรียน มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็น

ประชาคมอาเซียน

๘. จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนการสอนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นประชาคมอาเซียน

๙. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เป้าประสงค์ : GOAL

๑. โรงเรียนมีมาตรฐานสำหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒. โรงเรียนมีหลักสูตรและการสอนที่สนองต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๓. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสู่โรงเรียนมาตรฐานพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๔. โรงเรียนมีเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนของโรงเรียนพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

๖. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีคุณภาพ

๗. ผู้เรียน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนและความเป็นพลโลก

๘. ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง