วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง