ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านตาเป้า จัดสร้างโดยความร่วมมือจากพระครูโพธิคณาจารย์
( เจ้าอาวาสวัดบ้านเมืองโพธิ์) และประชาชนชาวบ้านตาเป้า ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนบ้านตาเป้า (อารขยานุสรณ์) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 อยู่ในบ้านตาเป้า หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมด 7 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-4 ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ฉ 3 ห้องเรียน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ต่อมาในปีการศึกษา 2528 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. 33 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2529 ต่อมาได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ต่อมาได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการศึกษา คณะครู และประชาชน และคณะผ้าป่าสามัคคีกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2536 ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม จำนวน 2 ห้องเรียน และปรับปรุงอาคารสถานที่ ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนด้านอื่นๆ ตลอดมา ต่อมาในปี 2538 ทางโรงเรียนร่วมกับทางคณะกรรมการศึกษาจัดหาทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง ปี 2539 จัดหาทุนสร้างป้ายโรงเรียน และแปลงผักการเกษตรแบบถาวร จำนวน 23 แปลง ปี 2540 ซ่อมแซมอาคารเรียนตามงบประมาณปฏิรูปการศึกษา ต่อมาปี 2553 คุณพรรณี ธรรมวิจิตเดช ได้บริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียนสองชั้นจำนวน 4 ห้อง และปี 2557 ทางโรงเรียนร่วมกับทางชุมชนได้จัดหาทุนสร้างห้องน้ำ 6 ห้อง จำนวน 1 หลัง