ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพรรณี ธรรมวิจิตเดช
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..